UBND huyện kết hợp với PGD và trường THCS Tây Đằng tổ chức khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2018 UBND huyện Ba Vì kết hợp với PGD huyện và Trường THCS Tây Đằng tố chức khai mạc 

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ KHAI MẠC